Sökning: "Angelina Grönberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelina Grönberg.

  1. 1. Utprovning av ett behandlingsprogram för oral desensibilisering ämnat för barn med alternativ nutrition

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Angelina Grönberg; Karolina Åkesson; [2010]
    Nyckelord :Ätsvårigheter; alternativ nutrition; oralstimulering; hypersensitivitet; försvarsreaktioner; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Sensoriska ätsvårigheter i form av hypersensitivitet för orala stimuli och försvarsreaktioner'är typiska bekymmer för barn som sondmatas och försvårar övergången från sondmatning till att börja äta per os (Morris & Klein, 2000). I föreliggande pilotstudie utprovades ett behandlingsprogram för oraldesensibilisering hos 6 barn som nutrieras fullt ut via sond. LÄS MER