Sökning: "Angeliqa Biro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angeliqa Biro.

  1. 1. “Sense the band, Feel the artist” : En studie om differentiering av artister online med hjälp av sensory branding

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Angeliqa Biro; Maria Pettersson; Sanna Wettergren; [2015]
    Nyckelord :Sensory branding; Branding; Digital marknadsföring; Do-it-yourself artist; Image; Artist som varumärke; Varumärke;

    Sammanfattning : Syfte Uppsatsens syfte är att genom en analys av dagens digitala marknadsföring av artister i Sverige få fram olika strategier som kan leda till differentiering online, samt få vidare förståelse om hur artister aktivt kan arbeta med strategierna online för att förstärka helhetsupplevelsen av varumärket och hur fansen upplever det digitala arbetet. Metod Denna uppsats är genomförd utifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod och har en abduktiv ansats. LÄS MER