Sökning: "Angelique Nåvall-palm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelique Nåvall-palm.

  1. 1. LCP som arbetsstöd vid vård i livets slutskede

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Angelique Nåvall-Palm; [2012]
    Nyckelord :Care at the end of life; collaboration; communication; LCP; A professional approach; staff nurses experiences;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur undersköterskor i fyra olika verksamheter upplever att deras arbetssituation har förändrats sedan man införde LCP (Liverpool Care Pathway). Vidare belyses hur undersköterskorna menar att samarbete, kommunikation och relation har påverkats och på vilket sätt och i så fall hur. LÄS MER