Sökning: "Angie Ponce"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angie Ponce.

  1. 1. "Att tolka kan vara lite missvisande ord, för de behöver inte tolka någonting" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av tolkade möten

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Hanna Bohlin; Angie Ponce; [2019]
    Nyckelord :Interpreter; power social secretary; pastoral power; client; Tolk; makt; socialsekreterare; pastoralmakt; klient;

    Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the presence of the interpreter as a third person affects the meeting between social secretary and client. The study has been conducted through semi-structured interviews based on social secretary's experiences of interpreted meetings and experiences of power. LÄS MER