Sökning: "Angus Palmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angus Palmberg.

  1. 1. Den operativa personalens strategiska roll - En kvalitativ fallstudie av strategisk informationsdelning på Com Hem

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Angus Palmberg; Jacob Höglund; [2018-08-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hantering av kunskap och information är kritisk för att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar och vissa menar att kunskap är den enskilt viktigaste strategiska resursen för organisatorisk framgång. Strategibildning och hanteringen av information och kunskap i organisationer är något som anses vara tätt förknippat med varandra och uppkomsten av strategi kan ske på olika hierarkiska nivåer av en organisation. LÄS MER