Sökning: "Anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 730 uppsatser innehållade ordet Anhörig.

 1. 1. Den dolda sanningen - en kvalitativ studie om att vara anhörig till en närstående med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Henningson; Jeanette Nielsen; [2023]
  Nyckelord :close relatives; family carers; mental illness; experience; support; strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding of how close relatives experience living with a person with mental illness. The focus of this study was how the relative is affected, the support they receive from the surrounding system, and what strategies they develop to manage the situation. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av palliativ vård av närstående i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ebba Mårtensson; Elsa Mauritsson; [2023]
  Nyckelord :At Home; Experience; Palliative care; Relative; Spouse; Qualitative studies; Anhörig; I hemmet; Kvalitativa studier; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv sjukdom. Palliativa vården innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och bör även inkludera stöd till anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av beslut kring hjärt- ochlungräddning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niklas Gustafsson; Sara Strand; [2023]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Delaktighet; EJ-HLR; HLR; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärt- och lungräddning (HLR) ökar patientens chans till överlevnad vid ett hjärtstopp. Det finns tillfällen där HLR inte ska utföras. Det är i så fall förutbestämt och det är endast en legitimerad läkare som har befogenhet att ta ett sådant beslut. LÄS MER

 4. 4. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av hemabort

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Pedersen; Ester Bohlin; [2022-01-27]
  Nyckelord :hemabort; kvinnors upplevelser; stöd; information; personcentrerad vård; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är majoriteten av alla aborter hemaborter. Hemabort innebär idag att den medicinska aborten startas på sjukhus och att kvinnan därefter slutför aborten i hemmet. Förslag har lagts fram att hela abortprocessen ska kunna göras i hemmet och att barnmorskans ansvarsområde inom abortvården ska utökas. LÄS MER