Sökning: "Anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 802 uppsatser innehållade ordet Anhörig.

 1. 1. ”När ska du dö?” – En litteraturstudie om behov av stöd och information till förälder med kronisk cancer och dess minderåriga barn

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Odén Glansk; [2024-01-24]
  Nyckelord :Förälder med cancer; barn som anhörig; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med minderåriga barn drabbas av cancer rubbas familjens rutiner och roller. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och kompetensbeskrivningen för onkologisjuksköterska är vårdpersonal skyldiga att informera barn om föräldern lider av svår sjukdom samt anpassa informationen utifrån ålder och situation. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Zwiefelhofer; [2024]
  Nyckelord :Communication; experiences; family caregiver; palliative care; relatives.; Anhörig; familjevårdgivare; kommunikation; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige dör 90,000 individer årligen varav cirka 80% bedöms vara i behov av palliativ vård. Patientgrupperna med störst behov av palliativ vård är bland annat cancerpatienter, demenssjuka och hjärt- och kärlsjuka personer. LÄS MER

 3. 3. “... vi som anhörigkonsulenter måste bli bättre på att formulera vad vi gör för något…” : En kvalitativ studie om anhörigkonsulenters upplevelse av arbetet med anhöriga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mathilda Lindberg; [2024]
  Nyckelord :Caregiver consultants; relative caregiver; collaboration; collaboration processes; Anhörigkonsulenter; anhörig; samverkan; samverkansprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka anhörigkonsulenters erfarenheter av arbetet med anhörigstöd samt upplevelsen av samverkansprocesser med andra aktörer. Studien gjordes med en kvalitativ ansats där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med anhörigkonsulenter i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Vi anhöriga är inte brottslingar, utan vi är medmänniskor och vi är trasiga medmänniskor, våra barn är trasiga" : En kvalitativ studie som undersöker upplevelsen av att vara vuxen anhörig till en frihetsberövad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Shabnam Ahmadzai; Vendla Rindhoff; [2024]
  Nyckelord :relatives; incarcerated; legal system; power; shame; stigma; support efforts; Anhörig; frihetsberövad; rättsväsende; makt; skam; stigma; stödinsatser;

  Sammanfattning : Studien har undersökt upplevelsen av att vara anhörig till frihetsberövade samt utforskat anhörigas tillgång till stöd. Vidare har studien undersökt huruvida anhöriga upplever ett krav att bidra till den frihetsberövades återanpassning i samhället. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med intellektuellfunktionsnedsättning. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Swensson; [2024]
  Nyckelord :Intellectual Disability; care; nurses’ experience; nursing; person - centered care; Intellektuell funktionsnedsättning; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter; vård;

  Sammanfattning : Background: People with Intellectual Disability (ID) run an increased risk of suffering from illness. Research has confirmed that people with intellectual disabilities are at greater risk than the rest of the population to being offered lower quality of care. LÄS MER