Sökning: "Anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar.

 1. 1. Om min bror har det bra, har jag det bra En kvalitativ enkätstudie om anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar och deras önskningar av socialt stöd för att förbättra bådas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Gunneflo; [2022-02-11]
  Nyckelord :Anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar; personer med funktionsnedsättningar; psykisk hälsa; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsens studie var att undersöka anhörigas önskningar av socialt stöd till de själva och till deras närstående med funktionsnedsättningar, för att förbättra bådas psykiska hälsa. Empirin bestod av kvalitativa enkätsvar ifrån anhöriga och enkätsvaren analyserades utifrån systemteori, nätverksteori samt lösningsfokuserad teori. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och stödbehov hos anhöriga som vårdar personer med Alzheimers sjukdom - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Hugosson; Gabriela Valladares; [2019-08-16]
  Nyckelord :Alzheimers; anhöriga; demens; stöd; stödbehov; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag olika typer av demenssjukdomar där Alzheimers sjukdom räknas till den vanligaste och utgör cirka 65–70 procent av alla demenssjukdomar. Ännu finns ingen botande behandling, vilket innebär att Alzheimers sjukdom påverkar den drabbade för resten av livet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med multipel skleros utifrån ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Terese Johansson; Fanny Land; Lisa Wadsten; [2018]
  Nyckelord :familjefokuserad omvårdnad; multipel skleros; närstående; relationer; roller; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som kan ge omfattande funktionsnedsättningar. När en individ drabbas av MS kan närstående påverkas. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver att en god vård innefattar ett personcentrerat förhållningssätt som inkluderar de närstående. LÄS MER

 4. 4. "Det behövs först någon som kan hjälpa till, sen någon att prata och gråta med" : En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter och behovet av anhörigstöd för anhöriga till närstående med psykisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tabita Hagstrand; Caroline Kostyal; [2017]
  Nyckelord :Anhöriga; Anhörigstöd; Kommunalt anhörigstöd; Psykisk funktionsnedsättning; Fraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen om behovet av anhörigstöd för anhöriga till närstående med psykisk funktionsnedsättning, samt relatera dessa behov till befintligt kommunalt anhörigstöd. Empirin bygger på kvalitativa intervjuer med vuxna anhöriga till vuxna närstående med psykiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas behov av stöd när närstående drabbas av stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ida Johannesson; Susanna Mattisson; [2012]
  Nyckelord :stroke; nurse; relative; information; support; stroke; sjuksköterska; anhörig; information; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen ca 30 000 personer i stroke. Tack vare akuta vårdinsatser har dödlighet och svåra funktionsnedsättningar till följd av stroke minskat. Familjen och speciellt de som lever nära den strokedrabbade är betydelsefulla för rehabiliteringen och behöver uppmärksammas mer av vården. LÄS MER