Sökning: "Anita Isberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anita Isberg.

  1. 1. PALLIATIV VÅRD I AFRIKA SÖDER OM SAHARA : -En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Anita Gillberg; Sara Isberg; [2010]
    Nyckelord :Cancer; HIV AIDS; Information; Omvårdnad; Vårdpersonal;

    Sammanfattning : Forskning har visat en stegrande ökning av HIV, AIDS och cancer i Afrika, söder om Sahara. Den palliativa vården har börjat att utvecklats, men många hinder måste överbryggas innan god vård förväntas kunna ges. Syftet var att belysa den palliativa vården i Afrika söder om Sahara. LÄS MER