Sökning: "Anita Rados"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anita Rados.

  1. 1. Hur skiljer sig invandrarpolitiken åt mellan de svenska riksdagspartierna? : En kvalitativ textanalys av riksdagspartiernas parti- och idéprogram.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Anita Rados; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : As the numbers of immigrants to Sweden and the EU are ever increasing even the right-wing populist parties grow faster in number. Sweden, Germany and France are three European countries that receive 90 percent of all asylum seekers and should therefore have a well-established and talked about immigration policy one can think. LÄS MER