Sökning: "Anja Brückel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anja Brückel.

  1. 1. Faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår : En integrerad litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Anja Brückel; Zandra Salo; [2019]
    Nyckelord :faktorer; delaktighet; svårläkta bensår; omvårdnad; litteraturstudie; integrerad litteraturöversikt;

    Sammanfattning : Vårdtagare med svårläkta bensår är en stor grupp av vuxna individer. Sjuksköterskor möter dessa vårdtagare ibland under flera år och att leva med ett svårläkt bensår är en stor utmaning som kan leda till förlust av självständighet och/eller kontroll. LÄS MER