Sökning: "Anja Hesselgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anja Hesselgren.

 1. 1. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anja Hesselgren; [2013]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; Ljud; Ljudlandskap; Ljudmiljö; Ljudinstallation; Ljudkonst; Perception; Rosengårdsstråket; Mötesplats; Gestaltning;

  Sammanfattning : Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert. Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. LÄS MER

 2. 2. Hur människor uppfattar och påverkas av färgsättning i stadsrummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Anja Hesselgren Larsson; [2010]
  Nyckelord :färger; färgperception; färgteorier; färgsättning; fasadfärger; kulörer; stilepoker; stadsrum; Sven Hesselgren; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : Hur upplever människor olika färger? Påverkas människan avomgivningens färgsättning? Kan färgteorier vara till hjälp vidfärgsättning av ett stadsrum?Utifrån främst litteraturstudier beskriver den härkandidatuppsatsen hur vi under 1900-talet har färgsatt fasader istäderna i Sverige, och hur människor utifrån teorier ochundersökningar tros uppleva och påverkas av färgsättningen istadsrummet. Sven Hesselgren har fått ta upp stor del av arbetet dåhan forskat mycket om färgperception och gjort en färgatlas utifrånmänniskors upplevelse av färg. LÄS MER