Sökning: "Anja Lidholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anja Lidholm.

  1. 1. Konstgjorda barn och oäkta föräldrar? Den assisterade befruktningens och surrogatmödraskapets rättsetiska dilemman.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anja Lidholm; [2015]
    Nyckelord :barnets bästa; människovärdesprincipen; lag 2006:351 om genetisk integritet; assisterad befruktning; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Familjerätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Förevarande uppsats behandlar de argument och ställningstaganden som ligger bakom lagstiftarens beslut beträffande assisterad befruktning i allmänhet, och surrogatmoderskap i synnerhet. Den alternativa familjebildningen och den assisterade befruktningens historia går långt tillbaka i tiden, men började på allvar regleras på 1980-talet, då inseminationsutredningen grundligt utredde frågan. LÄS MER