Sökning: "Anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 2276 uppsatser innehållade ordet Anknytning.

 1. 1. Små barns anknytning. En intervjustudie om trygghet och omsorg i förskolan från ett förskollärarperspektiv vid inskolning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Izabell Flodén Dinov; Julia Djupfeldt; [2024-02-27]
  Nyckelord :Anknytning; omsorg; trygghet; yngre barn; förskola; förskollärarperspektiv; intervju; anknytningsteori; inskolning; fenomenografi; ;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (2018) lyfter de vikten av att skapa en trygg omsorg för både barnet och deras vårdnadshavare vid inskolning. Från våra tidigare erfarenheter som förskollärarstudenter har vi upplevt en skillnad i hur olika förskolor tolkar omsorgsbegreppet och även hur mycket vikt de lägger vid omsorgsuppdraget. LÄS MER

 2. 2. Ju mer, desto bättre? En rättsteoretisk undersökning av det upphovsrättsliga skyddet för idrottsevenemang och idrottsarrangörer inom EU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adnan Kulovac; [2024-02-19]
  Nyckelord :Upphovsrätt; idrottsevenemang; idrottsarrangörer; Locke; Hegel; ekonomisk teori; idrottskapitalism; affärsmodeller;

  Sammanfattning : I takt med idrottens tilltagande kommersialisering har EU successivt tagit på sig en mer aktiv roll i regleringen av idrottsrelaterade frågor. På det upphovsrättsliga området har EU vid ett flertal tillfällen framhållit hur upphovsrättsliga regler är centrala för att skydda idrottsarrangörers investeringar och kreativa insatser mot digitala plattformar som olovligen tillgängliggör sändningar av idrottsevenemang. LÄS MER

 3. 3. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 4. 4. Sociala band & substansmissbruk : En undersökning om sociala band och substansmissbruk har något samband hos ungdomar med ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Malin Lundgren; Tilde Sandström Gulliksson; [2024]
  Nyckelord :ADHD; substansmissbruk; sociala band;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska sambandet mellan sociala band till en förälder eller vuxen, och substansmissbruk hos ungdomar som medicineras/har medicinerats för diagnosen ADHD. Detta har baserats på tidigare studier som kommit fram till att det finns ett samband mellan sociala band till en förälder och substansmissbruk hos ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Anknytning i förskolan : Hur förskollärare anser att de skapar förutsättningar för att de yngsta barnen ska kunna knyta an och känna trygghet under sin introduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Engvall; Nadia Fernström; [2024]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; introduktion; förhållningssätt; relationsskapande; tid;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes förskollärares perspektiv kring deras arbete med barns trygghet och anknytning samt vilka förutsättningar barnen ges till detta, kopplat till deras första introduktion i förskolan. Studien har en kvalitativ design och grundar sig på intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika förskolor. LÄS MER