Sökning: "Anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 2114 uppsatser innehållade ordet Anknytning.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar på anknytning vid inskolning : En kvalitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Holmstedt; Isra Emad Al-Asadi; [2023]
  Nyckelord :Attachment; educators; preschool; schooling; schooling methods.; Anknytning; förskola; inskolning; inskolningsmetoder; pedagoger.;

  Sammanfattning : Vår studies syfte är att öka kunskapen kring hur pedagoger uppfattar anknytning till barnen under inskolningen i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är ifrån John Bowlbys (1907-1990) anknytningsteori. Vi har använt oss utav en kvalitativ enkätstudie med sju respondenter för att besvara studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskap hos adopterade föräldrar : Adoption som en livslång process

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Merveille Mukanya; Sofi Ahmad Pour Kermanshahi; [2023]
  Nyckelord :Adoption; Transnational Adoptees; Parenting; Identity development; Attachment.; Adoption; Internationella adoptioner; Föräldraskap; Identitetsutveckling; Anknytning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om adoption utifrån identitet och anknytning och fokuserar på hur föräldraskap påverkas av dessa faktorer. Syftet är att undersöka hur internationellt adopterade vuxna upplever sitt föräldraskap och hur detta påverkas i förhållande till identitetsutveckling och anknytning. LÄS MER

 3. 3. Mentalisering, anknytning och känsloreglering hos personer med schizofrenispektrumdiagnoser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Sandgren; Frida Österlund; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt mentaliseringsteorin finns det samband mellan anknytning, mentalisering och känsloreglering. Denna studie syftade till att analysera huruvida anknytning, mentalisering och känsloreglering uppvisar de samband som teorin stipulerar i en grupp personer med schizofrenispektrumdiagnoser (SSD). LÄS MER

 4. 4. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Tidsbegränsat skydd? : En analys av hur bestämmelserna om statusförklaring, uppehållstillstånd och rätten till privat- och familjeliv påverkar fortsatt vistelse i Sverige för personer som beviljats statusförklaring.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Hellberg Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :flyktingstatusförklaring; alternativ skyddsstatusförklaring; rätt till privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : I Sverige är tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregeln för personer som bedöms vara skyddsbehövande och därför beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring. Statusförklaringen är inte tidsbegränsad men kan återkallas om behovet av skydd upphör. LÄS MER