Sökning: "Anläggningslokalisering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Anläggningslokalisering.

 1. 1. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER

 2. 2. The possibility of an increased utilization of harvested biomass in Östergötland: Optimization and analysis of flows

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Karlsson; Sandra Widen; [2018]
  Nyckelord :Biomassa; optimering; skördad biomassa; bioenergi; förbränningsstationer; matematisk modell; grot; stubb; anläggningslokalisering; skog; skogsbruk; värmeverk; kondenskraftverk; logistik; energiutvinning.;

  Sammanfattning : I studien har resurstillgången i form av biomassa inom Östergötland kartlagts för att undersöka om det finns en potentiell möjlighet för ett ökat tillvaratagande av skördad biomassa från skogsbruket. Det har även undersökts om ett tillvaratagande av biomassa för en ökad energiutvinning är ekonomiskt hållbart i förhållande till de rörliga transportkostnader som medförs. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av försörjningskedja för flygplanscatering i norra Sverige : En fallstudie genomförd på Inflight Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Sörberg; [2018]
  Nyckelord :Anläggningslokalisering; Försörjningskedja; Transporter; Logistik;

  Sammanfattning : Flygbranschen är en marknad där det idag raåder hård konkurrens. Detta betyder att flygbolag är mycket kostnadsmedvetna vilket i sin tur sätter stor press på alla parter inblandade i flygbolagens försörjningskedja - inte minst på flygcateringföretag. LÄS MER

 4. 4. Faktorer för logistiklokalisering som utgår ifrån tre dimensioner av hållbar utveckling : En studie ur ett regionalt utvecklingsperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Robert Johansson; Christoffer Lövgren; [2016]
  Nyckelord :Warehouse localization; sustainable development; sustainable transports; sustainable siting factors and decision model; Lagerlokalisering; hållbar utveckling; hållbara transporter; hållbara lokaliseringsfaktorer och beslutsmodell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anläggningslokalisering är för de flesta organisationer ett strategiskt beslut och traditionellt sett har dessa beslut beserats på kostnadsorienterade modeller. Dessa modeller kan beskrivas som matematiska eller faktorvärderande. LÄS MER