Sökning: "Anmälningsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet Anmälningsplikt.

 1. 1. Orosanmälningar i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar situationer med barn som eventuellt far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Pettersson; Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Orosanmälan; Anmälningsplikt; Agerande; Förskola; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur förskollärare och socialsekreterare uppfattar förskolans anmälningsplikt. Studien utgick från systemteorin; hur olika system samarbetar för att uppnå bästa resultat. Studien genomfördes med semistrukturerad intervju som metod, där tre förskollärare och tre socialsekreterare intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Vi ska vara barnens röst när de inte kan eller vågar prata själva! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Therese Rooth; Jessica Svedenbäck; [2022]
  Nyckelord :Barn som far illa; förskola; orosanmälan; anmälningsplikt; omsorgssvikt; anknytning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar av arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet. För att undersöka detta har sju förskollärare intervjuats om deras uppfattningar kring arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Vad betyder minsta lilla oro? : En studie om pedagogers uppfattning av anmälningsplikt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Alfredsson; Sofie Ingelsten; [2022]
  Nyckelord :omsorgssvikt; anmälningsplikt; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt lagar och regelverk är samtliga pedagoger i förskolan belagda med anmälningsplikt. Det innebär att man har en skyldighet att anmäla sin oro för ett barn till socialtjänsten. En anmälan innebär att du anmäler din oro, det kräver således inga krav på bevis på omsorgssvikt. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns många saker man får vara med om” : -Förskollärares perspektiv på anmälningsplikten i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Ikonen; Jessica Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :anmälningsplikt; orosanmälan; handlingsplan; relationskapande; förskola; samverkan; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet var att utveckla förståelse för hur anmälningsplikten kan praktiseras i förskolan när det gäller icke akuta orosanmälningar. Denna kvalitativa studie gjordes genom att samla in data från semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade åtta förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Baksidan av djurskyddsarbetet : finns det ett samband mellan veterinärernas djurskyddsanmälningar och hot, trakasserier och våld mot veterinärer i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mikaela Neijdebro; [2022]
  Nyckelord :djurskydd; kliniskt verksamma veterinärer; anmälningsplikt;

  Sammanfattning : En viktig del av veterinärers roll i samhället är upprätthållandet av svenskt djurskydd. Ett av veterinärens verktyg är djurskyddsanmälningar, och veterinärer har en lagstadgad plikt att anmäla misstanke om brott mot djurskyddslagstiftningen till länsstyrelsen. LÄS MER