Sökning: "Ann Forsberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ann Forsberg.

 1. 1. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
  Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER

 2. 2. Samma arbetsplats – nya förutsättningar : En kvalitativ studie om konsulters erfarenheter av sina arbetsvillkor i Individ- och familjeomsorgen i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ann-Kristin Forsberg; Malin Jacobsen; [2016]
  Nyckelord :Consultant; Social worker; Profession; Social service; Roll theory; Organisation theory; push-and-pull-model; Konsult; Socialarbetare; Yrkesroll; Socialtjänst; Rollteori; Social worker; Consultant; Organisationsteori; Push-and- pull modellen;

  Sammanfattning : Trots många års larmande av den rådande arbetsmiljön för socialarbetare har inte kommunerna agerat tillräckligt, vilket har lett till svårigheter att rekrytera och få personal att stanna kvar i socialtjänsten. Detta har bidragit till att konsulter inom socialtjänsten har ökat markant de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Robertsons Charkuteri : Om konsumenters köpbeslut av charkuteriprodukter påverkas av tillskriven varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Cecilia Sternö; Emilia Swanström Forsberg; Ann-Sofi Magnusson; [2012]
  Nyckelord :brand awareness; purchase decision; consumer behavior; brand image; varumärkesmedvetenhet; köpbeslut; konsumentbeteende; varumärkesimage;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ökar varumärken i betydelse vilket innebär ett ökat behov för företag att ha kunskap om vilken image konsumenter tillskriver deras varumärke. Varumärkesmedvetenhet och köpbeslut är teoretiska områden inom konsumentbeteende som tidigare studerats utförligt. LÄS MER

 4. 4. Hur ambulanspersonalen erfar prio-1 körning ur ett arbetsmiljöperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Ann-Margret Ullström; Per-Olov Forsberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion:Ambulanspersonalens arbetsmiljö är varierad och den sträcker sig från en arbetsmiljö på ambulansstationen tillsammans med kollegor, till arbetet i ambulansen med en kollega på väg till eller från olycksplatser och patienters hem. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ambulanspersonalen erfar prio-1 körning ur ett arbetsmiljöperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancerdrabbade kvinnors behov av stöd samt upplevelser i samband med sjukdom utifrån begreppen coping och fatigue

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ann-Christine Ek Lena Karlsson; [2004]
  Nyckelord :Bröstcancer; omvårdnad; information; stöd; coping; fatigue;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva det stöd som bröstcancerdrabbade kvinnor ansåg vara av stor betydelse under sjukdomstiden samt att belysa kvinnornas känslor i samband med sjukdomen utifrån begreppen coping och fatigue. Studien utfördes med hjälp av 25 vetenskapliga artiklar från åren 1993-2004. LÄS MER