Sökning: "Ann Halldén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ann Halldén.

 1. 1. "Vi leker inte, vi bara gungar!"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Kristensson; Ann-Kristin Lilja; [2016]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; fri lek; kommunikation; playground; preschool; samspel; swings;

  Sammanfattning : Majoriteten av barn i Sverige tillbringar en stor del av sin vardag i förskolans kontext med dess struktur och ramar. Vår studie belyser hur barn kommunicerar, samspelar och leker i den strukturerade utemiljön med fokus på förskolegårdens gungplats. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju ofta tjejerna inte vill spela och alla killar vill" : hur elever agerar och tänker kring genusperspektivet i idrottsämnet.

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ann-Sofie Andersson; Elin Johansson; [2014]
  Nyckelord :Genus; barnperspektiv; barns perspektiv; elevintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv synliggöra genusmönster i skolans idrottsundervisning. Detta för att bidra till kunskap om och förståelse för hur genusmönster kan prägla idrottsundervisningen ur ett såväl barn- som genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Intermediate domain? : En intervjustudie med förskollärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessica Engström; Jennie Falk; [2011]
  Nyckelord :Barndom; being; becoming; förskolebarn; intermediate domain; möten; tid; samarbete; samsyn; samverkan;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur förskollärare idag upplever samarbetet mellan förskola och hem, deras beskrivning av förutsättningar för ett gott samarbete och vilken betydelse den nya reviderade läroplanen (Lpfö98/10) har för samarbetet.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare upplever samarbetet hem- förskola. LÄS MER