Sökning: "Ann Paulsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Paulsson.

  1. 1. Corporate Social Responsibility : En kvalitativ studie om hur CSR påverkar företags lönsamhet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Sara Paulsson; Marielle Schullström; [2010]
    Nyckelord :CSR; lönsamhet; KappAhl;

    Sammanfattning : Frågeställningar: Vilket är förhållandet, om ett sådant finns, mellan ett företags CSR-arbete och dess lönsamhet? I vilken utsträckning bedriver KappAhl aktiviteter inom CSR? Går det att utläsa något förhållande, och i så fall vilket, mellan KappAhls CSR-arbete och företagets lönsamhet?Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett förhållande mellan företags CSR-arbete och deras lönsamhet.Teori: I studien redogörs för vilka definitioner av CSR som används idag och olika teorier kring ämnet som vi fann användbara. LÄS MER