Sökning: "Ann Rubin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Rubin.

  1. 1. Pedagogisk utredning av "tvåspråkiga elever" - en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Maria Rubin; [2011]
    Nyckelord :Flerspråkighet; gymnasieskolan; pedagogisk utredning; specialpedagogik; språk-; läs- och skrivsvårigheter;

    Sammanfattning : Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogik Höstterminen 2010 ABSTRAKT Rubin, Maria (2010). Pedagogisk utredning av ”tvåspråkiga elever” – en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling (A Study of Second Language Acquisition of Some Bilingual Students in Upper Secondary School). LÄS MER