Sökning: "Ann Severin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Severin.

  1. 1. Hudvård- och sårbehandling till patienter i samband med extern strålbehandling. En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Anders Bånghammar; Ann-Christine Severin; [2015]
    Nyckelord :Strålbehandling; hudbiverkan; hudvård; sårbehandling;

    Sammanfattning : Bakgrund: Strålbehandling är en vanlig behandlingsform vid cancersjukdom och hälften av alla cancerpatienter får någon form av strålbehandling, antingen extern eller intern strålbehandling. Hudreaktioner vid strålbehandling kan inte undvikas men med rätt omvårdnadsåtgärder kan man minska symptomen. LÄS MER