Sökning: "Ann Tillström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Tillström.

  1. 1. Implicit påverkan – Kan priming av mångfald ge effekt på social intelligens?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ann Tillström; Marielle Sterner; [2017]
    Nyckelord :Nyckelord: Interpersonell kommunikation; mångfald; social intelligens; priming; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om priming av mångfald kan påverka människans sociala intelligens. Undersökningen har gjorts med en experimentell design, där två experimentgrupper primades med en text som beskrev en arbetssituation med hög mångfald respektive hög enfald. Kontrollgruppen läste en neutral text. LÄS MER