Sökning: "Ann-Charlotte Björn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Charlotte Björn.

  1. 1. Metakognition i grundsärskolan - ur pedagogers perspektiv

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Ann-Charlotte Pregler; Björn Folkers; [2015]
    Nyckelord :grundsärskola; lärare pedagoger; metakognition;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur pedagoger i grundsärskolan ser på metakognition. Deras förhållningssätt mot eleverna, förberedelser och perspektiv, samt hur de beskriver att de arbetar för att lära elever att tänka hur de ska tänka för att lära sig själva. LÄS MER