Sökning: "Ann-Charlotte Pohjanen Lundmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Charlotte Pohjanen Lundmark.

  1. 1. Godkänt betyg i matematik trots omfattande frånvaro

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Ann-Charlotte Pohjanen Lundmark; Cecilia Tapani Johansson; [2019]
    Nyckelord :Hemmasittare; omfattande frånvaro; skolfrånvaro; specialpedagogik;

    Sammanfattning : I tidigare studier har framkommit att elever med omfattande frånvaro är en heterogen grupp som det finns bristfällig kunskap om både vad gäller deras kunskaper och behov. Det saknas således mer djupgående studier om sambandet mellan godkänt betyg i matematik och omfattande frånvaro och vad som kan vara viktiga aspekter att ta hänsyn till för speciallärares/specialpedagogers arbete med att stötta en elev som befinner sig i omfattande frånvaro. LÄS MER