Sökning: "Ann-Charlotte Savela"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Charlotte Savela.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Farrah Mie Olofsson; Ann-Charlotte Savela; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER