Sökning: "Ann-Christin von Corswant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Christin von Corswant.

  1. 1. De såg mig också - En kvalitativ studie om anhörigas upplevelse av stöd efter ett dödsfall

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ann-Christin von Corswant; [2008-03-11]
    Nyckelord :socialt stöd; nätverk; sorg; social support; bereavement; grief;

    Sammanfattning : När en person blir svår sjuk och avlider är det en angelägen uppgift för sjukvården att stödja de anhöriga. Inom vissa vårdområden har man utarbetat särskilda program för hur detta ska gå till, medan man inom andra verksamheter förlitar sig på att den omvårdnad man ägnar patienter och anhöriga i allmänhet, ska räcka till även i denna situation. LÄS MER