Sökning: "Ann-Ida Wallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Ida Wallin.

  1. 1. Att förstå det vi ser – En studie om estetiska lärprocesser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ann-Ida Wallin; Biologi Naturvetenskap för lärare; [2014]
    Nyckelord :Estetiska lärprocesser; entreprenöriellt lärande;

    Sammanfattning : SammanfattningStudien är en empirisk undersökning med teoretisk bakgrund vars syfte tar avstamp i fyra frågeställningar kringestetiska lärprocesser. I arbetet granskas bland annat varför det är viktigt att tillämpa estetiska lärprocesser, vilkaförutsättningar som krävs för att kunna göra det, anledningarna till varför det inte är en vanligare arbetsmetod och huren serie lektioner med estetisk undervisning tas emot hos en gymnasieklass på det naturvetenskapliga programmet, somsedan tidigare inte har någon större erfarenhet av estetiska lärprocesser. LÄS MER