Sökning: "Ann-Kristin Karlsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ann-Kristin Karlsson.

 1. 1. Sociala kontroverser och dess påverkan på den sociala dimensionen av ESG : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ann-Kristin Karlsson; Nina Korhonen; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG; social dimension; social controversies; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; ESG; sociala dimensionen; sociala kontroverser; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om sociala kontroverser förklarar eventuella förändringar i ESG-betygets sociala dimension, samt om involvering i kontroverser leder till förbättrade CSR-strategier. Tidigare forskning har påvisat diverse problem gällande tillförlitligheten i ESG-bedömningar och olika kontroverser har medfört en negativ påverkan på ESG-betyget. LÄS MER

 2. 2. De yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i planerad undervisning : ur ett förskollärarperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Kristin Eugén; Anna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Dokumentation; kommunikationssätt; socialt samspel; förhållningssätt; aktiva förskollärare; inflytande och delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är hur förskollärare beskriver att de möjliggör de yngsta barnens delaktighet och inflytande i planerad undervisning. Då det var studiens syfte att undersöka förskollärares beskrivningar valdes en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vårds erfarenheter av hur deras kompetens används i den kliniska vården : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ann-Kristin Karlsén; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :psykiatrisk omvårdnad; specialistsjuksköterska; personcentrerad vård; roll; kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och pågående pandemi kommer ställa höga krav på den psykiatriska vården framöver vilket vi anser är oroande då det idag råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Kraven är höga på sjuksköterskan i vården och det är svårt att vidareutbilda sig idag. LÄS MER

 4. 4. Lidl eller lyx? - en semiotisk analys om matelitens fält och smak

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ann-Kristin Karlsson; [2013]
  Nyckelord :mat; lyxmat; vardagsmat; elit; reklam; varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER