Sökning: "Ann-Kristine Norman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Kristine Norman.

  1. 1. Speciallärare i matematik - förväntningar och realitet : En kvalitativ studie som beskriver och analyserar arbetsuppdraget som speciallärare i matematik.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Ann - Kristine Norman; [2013]
    Nyckelord :speciallärare i matematik; arbetsuppdrag; examensmål; specialpedagog; specialpedagogik; rektor;

    Sammanfattning : Höstterminen 2008 återinfördes speciallärarutbildningen, men nu med olika specialiseringar och ett vidare arbetsuppdrag. I dagens skolkontext ska yrkesrollen etableras för speciallärarna i matematik och frågan är hur denna yrkesroll gestaltar sig, då tidigare forskning påvisat svårigheter att förändra de specialpedagogiska yrkesfunktionerna. LÄS MER