Sökning: "Ann-Louise Berndtzen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Louise Berndtzen.

  1. 1. Militär krishantering - En analys av den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens påverkan på FN-systemet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Ann-Louise Berndtzen; [2007-12-14]
    Nyckelord :Internationell rätt; Europarätt;

    Sammanfattning : Vår omvärld ser inte längre ut som den gjorde efter andra världskriget och inte heller som den gjorde efter det kalla kriget. Vi befinner oss nu i en värld med allt öppnare gränser där de inre och yttre säkerhetsaspekterna är förenade. De säkerhetspolitiska hotbilderna ser inte längre ut som förr. LÄS MER