Sökning: "Ann-Louise Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ann-Louise Larsson.

 1. 1. Organisatoriska mellanrum ger tomrum : En kvalitativ studie utifrån professionellas perspektiv gällande sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sexual abuse violence SUD PTSD comorbidity; Sexuellt våld substansmissbruk samsjuklighet PTSD SUD;

  Sammanfattning : Abstract Att ge adekvat stöd och behandling till sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk är komplext, Trots att problematiken uppmärksammats sedan mitten av 1990-talet står det klart att bristerna kvarstår. Sedan 2003 är rekommendationen att psykisk ohälsa och substansberoende ska behandlas samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Gamla bruket i Munkfors : En studie om olycksfall vid Munkfors bruk mellan åren 1900-1930

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Louise Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Orsaker till att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ann-Louise Larsson; Maria Selimson; [2016]
  Nyckelord :Physical activity; girls; perceived competence; gender equality; public health; Fysisk aktivitet; flickor; upplevd kompetens; jämställdhet; folkhälsa;

  Sammanfattning : Inledning: Fysisk aktivitet minskar risken för många sjukdomar. Många barn når inte upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet, och flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar.Syftet med litteraturöversikten är att identifiera orsakerna bakom att flickor i åldern 5-16 år är mindre fysiskt aktiva än pojkar. LÄS MER

 5. 5. På tal om källor : En studie av lärarstudenters informationsanvändning i examensarbetet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ann-Louise Larsson; [2009]
  Nyckelord :examensarbete; referensanalys; kognitiv auktoritet; vetenskapliga publikationer; informationsanvändning; lärarutbildning; handledare; diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to investigate the information use in teacher education students’ degree projects. The first study is a reference analysis used to categorize the cited sources in 33 degree projects from the teacher education program at one Swedish university. LÄS MER