Sökning: "Ann-Marie Andersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ann-Marie Andersson.

 1. 1. Aktiva fredskvinnor : En mikrohistorisk studie över Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Växjö 1935-1967

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ann-Marie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Women s history; IKFF; peace work; microhistory; prosopography; sorority; the gender system; Kvinnors historia; IKFF; fredsarbete; mikrohistoria; prosopografi; kvinnoförening; genus;

  Sammanfattning : Abstract This microhistorical study examines the local circle of Women’s International League for Peace and Freedom in Växjö during the years 1935 to 1967. The purpose of the essay is to contribute to research in women’s history by describing and analyzing some of the association’s members and activities. LÄS MER

 2. 2. Modersmålets betydelse för inlärningen av ett nytt språk. : En litteraturstudie om didaktiska möjligheter och förutsättningar för modersmålanvändning i andraspråksinlärning och kunskapsinhämtning för elever med utländsk bakgrund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Marie Andersson; Veronika Johansson; [2020]
  Nyckelord :Newly arrived students; Sweden; elementary school; first language; second-language; flerspråkighet och lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin grund i frågeställningen varför elever med annat modersmål än svenska verkar ha det svårare att förvärva de ämneskunskaper och språkliga färdigheter i sitt nya språk som krävs för att kunna lyckas i det vanliga klassrummet.    För att försöka komma fram till en förklaring på detta görs en litteraturstudie och genomgång av forskningsläget kring kopplingen mellan kunskapsnivå i modersmålet, språklig färdighet i det nya språket och förvärvandet av ämneskunskaper i ett klassrum där undervisningen sker på det nya språket. LÄS MER

 3. 3. IKT som ett hjälpmedel i grundskolans tidigare åldrar-för elever i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann-Marie Andersson; Jenny Hidland; [2013]
  Nyckelord :IKT; specialpedagogik; hjälpmedel; elever i behov;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur IKT används i arbetet med elever i behov avsärskilt stöd i några olika grundskolor. Frågeställningarna är hur IKT används i samband medarbete för elever i behov av särskilt stöd. Vilka program och hjälpmedel används vid destuderade skolorna och hur dessa bidrar till lärande. LÄS MER

 4. 4. Thank you for dining with us! En fallstudie av mystery dining på O`Learys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Andersson; Cecilia Karlemark; Maria Anneli Theres Löhr; [2009]
  Nyckelord :kvalitet; servicekvalitet; kvalitetsarbete; o`learys; mystery dining; mystery shopping; utbildning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Thank you for dining with us! En fallstudier av mystery dining på O`Learys Författare: Maria Andersson, Cecilia Karlemark och Maria Löhr Handledare: Jörgen Eksell och Veronica Åberg Nyckelord: Kvalitet, servicekvalitet, kvalitetsarbete, O´Learys, mystery dining, mystery shopping, utbildning. Problem: Kvalitet i ett serviceföretag går endast att mäta i vissa avseenden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser efter hot och våld i somatisk vård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Ann-Marie Andersson; Ann-Louise Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Hot och våld; upplevelser; somatisk vård;

  Sammanfattning : Oron för att utsättas för hot eller våld är för många anställda inom vårdsektorn en daglig psykisk påfrestning. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband, med hot och våld i den somatiska vården samt hur det hanteras. Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. LÄS MER