Sökning: "Ann-Marie Hellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Marie Hellman.

  1. 1. Stöttning av flerspråkiga högstadieelevers språk- och kunskapsutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Darush Dastory; Ann-Marie Hellman; [2021]
    Nyckelord :flerspråkiga elever; klassrumsinteraktion; kunskapsutveckling; språkutveckling och stöttning;

    Sammanfattning : Andelen elever med annat modersmål än svenska har ökat i den svenska skolan. Vi somi många år har varit verksamma inom skola och utbildning och arbetat med elever medett annat modersmål anser att det är viktigt att stötta dessa elever i deras lärande. LÄS MER