Sökning: "Ann-Sofie Brink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Sofie Brink.

  1. 1. Särskolan eller integrering i grundskolan? Några pedagogers tankar kring särskoleelever och valet av skolform med föräldrainflytande.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Ann-Sofie Brink; [2008]
    Nyckelord :föräldrainflytande; integrering; särskolans historia; särskola; utvecklingsstörning;

    Sammanfattning : Särskola eller integrering i grundskola är en fråga som föräldrar till särskoleelever kan ställas inför. När en elev blir antagen till särskolan och erbjuds en skolgång där så har föräldrarna rätt att neka det, till förmån för en skolgång som integrerad elev i grundskolan. LÄS MER