Sökning: "Ann-Sofie Hedkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Sofie Hedkvist.

  1. 1. Tiga är silver, tala är guld : Whistleblowing ur ett svenskt perspektiv. En kvalitativ studie om lärares rädsla att framföra kritik

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ann-Sofie Jonsson; Malin Hedkvist Manninen; [2012]
    Nyckelord :whistleblowing; lagstiftning; organisationskultur; stigmatisering; sorti och protest;

    Sammanfattning : Begreppet Whistleblower (Visselblåsare) avser en person som internt eller externt uppmärksammar missförhållanden eller andra oegentligheter på sin arbetsplats och som i vissa fall löper risk att drabbas av negativa konsekvenser för detta. Vi vill belysa detta utifrån ett svenskt perspektiv, med inriktning på lärare inom privat- och offentlig sektor. LÄS MER