Sökning: "Ann-Sofie Källman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Sofie Källman.

  1. 1. Barns introduktion i förskolan : utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Jenny Jansson; Ann-Sofie Källman; [2016]
    Nyckelord :Förskollärare; Intervju; Introduktion; Anknytning;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vilka uppfattningar kring introduktion finns bland åtta förskolor i samma kommun och hur väl dessa går i linje med anknytningsteorin. För att kunna undersöka detta har vi genomfört samtalsintervjuundersökningar med åtta stycken förskollärare som arbetar på olika förskolor i samma kommun. LÄS MER