Sökning: "Ann-Sofie Nordin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Sofie Nordin.

  1. 1. Perioperativ information till patienter inom dagkirurgi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ann-Sofie Christiansson; Karin Nordin; [2014]
    Nyckelord :Dagkirurgi; Egenvård; Patientinformation; Patientundervisning; Perioperativ vård; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Förekomsten av dagkirurgiska operationer ökar snabbt. I takt med att operations- och anestesimetoder har utvecklats kan fler patientgrupper och fler operativa ingrepp komma i fråga. LÄS MER