Sökning: "Ann-charlotte Ingschöld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-charlotte Ingschöld.

  1. 1. Bilder av platser : Diskursens och den visuella kulturens betydelse för platsens identitet

    Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

    Författare :Ann-Charlotte Ingschöld; [2017]
    Nyckelord :Plats; Identitet; Visuell kultur; Re-producerande; Landsbygd; Bild;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om hur platser beskrivs genom den berättande retoriken och den visuella kulturen. Detta gör jag genom att titta på specifika diskurser om platsers identitet och lägga dem intill andra diskurser med gemensamma nämnare och därigenom få fatt på det för givet tagna. LÄS MER