Sökning: "Ann-charlotte Jaxelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-charlotte Jaxelius.

  1. 1. Metoder för att förebygga peroperativ hypotermi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Ann-Charlotte Jaxelius; Kerstin Sjöström Bruce; [2008]
    Nyckelord :anestesi; hypotermi; metoder; peroperativ värme; varmluftstäcke;

    Sammanfattning : Hypotermi under anestesi är för anestesisjuksköterskor ett välbekant problem som kan ge komplikationer och obehag för patienten. Aktiva omvårdnadsåtgärder krävs för att förebygga hypotermin. LÄS MER