Sökning: "Ann-christin"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Ann-christin.

 1. 1. Guidance counselor´s competences concerning students with special needs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann- Christin Ask; [2019]
  Nyckelord :Arbetssätt; Kunskap; Speciella behov; Studie- och yrkesvägledare; Utmaningar; Special needs; Knowledge; Counselor; Challenges; working;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Skollagen 2 kap 29 § står det att elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass har rätt till vägledning av kompetenta studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval. Inom vissa skolverksamheter har elever behov av särskilda insatser i form av anpassad studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 2. 2. En ökad förståelse med casemetodik och problembaserat lärande som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Christin Haapala; [2019]
  Nyckelord :casemetodik; ekonomi; gymnasiet; problembaserat lärande; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera hur lärare kan öka förståelsen för ämnet företagsekonomi på yrkesprogrammet, genom att använda casemetodik (CM) eller problembaserat lärande (PBL) som ett ämnesdidaktiskt verktyg i undervisningen. Vidare kommer jag undersöka hur undervisningsmetoderna PBL och CM förhåller sig till varandra om det tillämpas på ämnet företagsekonomi och om någon metod är att föredra. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk utredning - Vägen dit och efteråt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Christin Edström; Sara Lundgren; Sophie Nystedt Malm; [2019]
  Nyckelord :lärarperspektiv; läs- och skrivsvårigheter; pedagogisk kartläggning; pedagogisk utredning; åtgärder;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att belysa lärares perspektiv på pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter och vad dessa leder till. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med fem klasslärare och tio speciallärare som arbetar på lågstadiet. LÄS MER

 4. 4. Bland parhästar och kamrater : En kvalitativ studie av kulturellt entreprenörskap inom fältet opera

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ann-Christin Högnabba; [2019]
  Nyckelord :kulturellt entreprenörskap; kulturentreprenörer; opera; kulturella och kreativa näringar; grundad teori; institutionella logiker; Bourdieus sociala praktik; kapital; habitus;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet kulturellt entreprenörskap och vilka betydelser och innebörder kulturentreprenörer inom fältet opera som del av de kulturella och kreativa näringarna själva lägger i begreppet. Studien undersöker vilka organisationsformer operaentreprenörerna väljer i olika faser av verksamhetens utveckling och hur man hanterar dubbla identiteter som konstnär och entreprenör samt vilka kunskaper och färdigheter som behövs för detta. LÄS MER

 5. 5. Leaders’ Perception of the Connection between Sustainability and Employee Engagement

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ann-Christin Terkowski; Justus van de Loo; Pascal Pelikan; [2019]
  Nyckelord :Employee engagement; sustainability; purpose at work; multinational organizations; Öresund region; Herzberg s two-factor theory; transformational leadership; transactional leadership; employee expectations; employee satisfaction; employee motivation; leadership perception; CSR;

  Sammanfattning : Todays’ organizations are facing low levels of employee engagement, with a tendency to decrease even further. Sustainability has been found to positively affect employee engagement as it provides employees with a higher purpose in their work. LÄS MER