Sökning: "Ann-sofie Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-sofie Falk.

  1. 1. Begåvade barn i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Ann-Sofie Falk; [2001]
    Nyckelord :Education; Begåvning; intelligens; inlärning; Pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att få en helhetssyn i hur vi bemöter begåvade barn i skolan. Detta är gjort genom litteratur studier och genom intervju frågor till lärare och elever. I litteraturstudien behandlas bland annat Howard Gardners sjuintelligenser och hur han ser på begåvning. LÄS MER