Sökning: "Ann-sofie Pellas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-sofie Pellas.

  1. 1. Förvildning i offentlig miljö : uppföljning av ett förvildningsprojekt i Sperlings hage

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Ann-Sofie Pellas; [2016]
    Nyckelord :förvildning; naturalisering; perenner; geofyter; naturlik plantering;

    Sammanfattning : Perennplanteringar är uppskattade inslag i stadsbilden, ofta består de av statiska planteringar i klassiska rabatter, något som vanligtvis kräver mycket skötsel för att bibehållas. I en tid då många kommuner brottas med minskade anslag till skötsel finns skäl till att söka andra vägar till blomsterprakt både i hänsyn av kostnadseffektivitet men även av miljömässiga skäl. LÄS MER