Sökning: "Ann-sophie Lindström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-sophie Lindström.

  1. 1. Etiska fonder - ett etiskt dilemma?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Eden Habtegabir; Ann-Sophie Lindström; [2013]
    Nyckelord :Ethics; funds; ethical funds; ethical investments; SRI; CSR; Etik; fonder; etiska fonder; etiska investeringar; SRI; CSR;

    Sammanfattning : Idag föreligger ett stort intresse för att placera i etiska fonder, men det råder delade meningar om vad en etisk fond innebär. Det finns ingen universell applicerbar kod utan det är upp till fondbolagen själva att definiera vad som är etiskt för dem. LÄS MER