Sökning: "AnnSofie Thorstenson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden AnnSofie Thorstenson.

  1. 1. Hot och våld - en sjuksköterskas vardag : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :AnnSofie Thorstenson; Kristina Knutsson; [2019]
    Nyckelord :Akutmottagning; hot och våld; sjuksköterskor; underrapportering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. LÄS MER