Sökning: "Anna Öberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Anna Öberg.

 1. 1. Bildromanen i Sverige : Historia, karakteristik och en läsning av två bildromaner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Öberg Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Picture Novel; Graphic Novel; iconotext; Höglund; Lundberg; billedroman; grafisk roman; billedbøger; Lundberg; Höglund; ikonotext; bildroman; grafisk roman; bildberättande; ikonotext; bilderbok; serier; Lundberg; Höglund; Fågeln i mig; Att vara jag; fjärrläsning;

  Sammanfattning : Uppsatsen har tre syften; det första syftet är att teckna bildromanens historiska framväxt och redogöra för fältet. Bildromanen är en teknisk innovation, sprungen ur samma era som bilderboken och serierna, det tidiga 1830-talet, när nya trycktekniker gör det möjligt att trycka tunna linjer i både färg och svart/vitt och en ny sorts boksida skapas – där text och bild kan integreras – ett tekniskt språng som lockar till sig både innovatörer och konstnärer. LÄS MER

 2. 2. Immunoassay Applications in Gene and Cell Therapy : A Market Analysis of Companies Conducting Gene and Cell Therapy Product Development

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jenny Thorsén; Stina Wahlström; Anna Nilsson; Johanna Öberg; Sebastian Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet inom könsintegrerat yrke - ambulanssjuksköterskors uppfattningar : Semistrukturerad intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Anna Öberg; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; könsintegrerat yrke; genus; ambulanssjuksköterskor;

  Sammanfattning : Problemformulering: Tidigare studier tyder på att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad samt att det förekommer en könssegregering av arbetsuppgifter inom samma yrkestitel. Detta innebär att män och kvinnor utsätts för olika typer av mentala och fysiska belastningar. LÄS MER

 4. 4. Språket är allt! : En kvalitativ studie om lärares samt specialpedagogers stödinsatser för elever i åk 4-6 med läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Öberg; [2017]
  Nyckelord :Litteracy-läsning; läs – och skrivutveckling; faktorer för lärande; individ – och miljöinriktade åtgärder och läs – och skrivundervisningsmetoder.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out what measures and methods teachers and special educators use to strengthen students with reading and writing difficulties in everyday teaching. The survey highlights how teachers and special educators look at reading and writing skills and, in the theoretical background, what earlier researchers say. LÄS MER

 5. 5. En granskning av socialtjänstens yttrande gällande unga lagöverträdare : Bristfälliga yttranden försvårar den rättsliga processen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Johansson; Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; socialtjänst; yttrande; tingsrätt; brott;

  Sammanfattning : Då ungdomar begår brott så ska socialtjänsten skriva ett yttrande på begäran av tingsrätten. Vad som ska finnas med i yttrandet regleras i lagen (1964:176) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL, men det finns även egna riktlinjer om vad som bör finnas med från socialstyrelsen. LÄS MER