Sökning: "Anna Ödman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Ödman.

 1. 1. Utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning - en kvalitativ studie i syfte att finna goda faktorer i pedagogers ledarskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Gustavsson; Anna Ödman; [2014-08-21]
  Nyckelord :barn med lindrig utvecklingsstörning; pedagogiskt ledarskap; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att identifiera faktorer i pedagogers ledarskap, som främjar utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning.Teori: Studien utgår ifrån två lärteorier. Dessa är Jean Piaget som representerar stadieteorin och Lev Vygotskij som representerar det sociokulturella. LÄS MER

 2. 2. Varför specialpedagog i förskolan? En studie kring förskollärarnas syn på behovet av specialpedagog i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Lena Rundström; [2012-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på förskollärarnas syn på behov, användning och relevans av specialpedagogiska kunskaper och specialpedagoger i förskolan samt hur förskol-lärare tar tillvara på specialpedagogisk kunskap i nuet. • Under vilka former ges det specialpedagogiska stödet?• Hur ser förskollärarna på behovet av specialpedagogisk kunskap i förskolan?• På vilket sätt anser förskollärarna att den specialpedagogiska kunskapen tas tillvara på i förskolan?• Hur hanterar förskollärarna svårigheter som barn uppvisar. LÄS MER

 3. 3. Nöden är uppfinningarnas moder? Om förändringsprocesser i realiteten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Luljeta Muriqi; Anna Ödman; [2009]
  Nyckelord :åldersblandat; åldersintegrerat; styrning; delaktighet; enmansvision; lärarroll;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är studera inledningsskedet av en förändringsprocess på en skola som ålderintegrerar högstadiet. Studien ämnar inte ta ställning för eller emot åldersintegrering i sig, eller besvara några frågor som rör åldersintegrationens vara eller icke vara, utan fokuserar på lärarnas förhållningssätt i denna förändringsprocess. LÄS MER

 4. 4. Barn och rädsla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Annika Englund; Anna Isidorsson; [1992]
  Nyckelord :religionsdidaktik; livsfrågor; religionspedagogik; religionskunskap; existentiella frågor; rädsla; oro; ångest;

  Sammanfattning : Vi fattade intresse för det här ämnet för något år sedan. Vi hade valt att jobba med barn och rädsla som ett tema på en praktikperiod. Där såg vi att det fanns mycket rädsla bland barnen. Vi upplevde att det fanns ett behov av att prata och berätta för någon om olika rädslor. LÄS MER