Sökning: "Anna äldre äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden Anna äldre äldre.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS ROLL VID SUICIDPREVENTION FÖR ÄLDRE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Axenhag; Bente Elenius; [2021-05-06]
  Nyckelord :Suicide; Eldery; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2018 avled 321 personer över 64 år genom att ta sitt eget liv. Äldre är en riskgrupp för suicid, vilket kan kopplas till ålderdomens fysiska såväl som psykiska förändringar. Det är inte ovanligt med ensamhet och passivitet för den äldre, vilket ytterligare försätter denna målgrupp i risk för suicid. LÄS MER

 2. 2. Åldrandets stora utmaningar : Upplevelser av ensamhet och social isolering hos de äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Brattemo; Johanna Lundin; [2021]
  Nyckelord :elderly; loneliness; social isolation; independent living; äldre; ensamhet; social isolering; självständigt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre vilket kan medföra en ökad utsatthet för ensamhet och social isolering. Ensamheten kan uppstå till följd av att partners, vänner eller bekanta dör. Både ensamhet och social isolering kan vara resultatet av åldrandets sviktande hälsa då den hos många äldre leder till fysiska begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelser av att jobba på Särskilda boenden : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anna-Maria Thorngren; Olivia Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapeuter; särskilda boenden; upplevelser; stress;

  Sammanfattning : Introduktion Då fler i befolkningen blir äldre innebär det ett större behov av särskilda boenden (SäBo). Där kan personer som inte klarar av sina personliga aktiviteter i dagliga livet (ADL) få bo och erbjudas det stöd som krävs för ett funktionellt liv. LÄS MER

 4. 4. Hållbar arbetsmiljö inom hemtjänsten : Enhetschefer och tidigare medarbetares uppfattning om brist på personal inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Lindberg; Daniel Nyvall; [2021]
  Nyckelord :hemtjänst; arbetsmiljö; ledarskap; arbetsbelastning; kommunikation;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför stora utmaningar de närmsta åren. Detta beror bland annat på att antalet äldre personer, som är i behov av vård och omsorg ökar och att personalstyrkan minskar. LÄS MER

 5. 5. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Norrgren; Matilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites; samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker, i relation till planering, gestaltning och förvaltning, utemiljön vid två svenska samverkanshus där förskola har samordnats med äldreboende. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige varför det råder brist på tillgänglig forskning och information om hur kommuner kan arbeta för att göra verksamheternas utemiljöer framgångsrika. LÄS MER