Sökning: "Anna Almkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Almkvist.

  1. 1. Specialpedagogens roll i särskolan : uppdrag, utbildning och kompetens

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Jenny Almkvist; Anna Leandersson; [2011]
    Nyckelord :gymnasiesärskolan; kompetens; specialpedagogik; särskolan; utbildning; uppdrag;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens yrkesroll i särskolan ser ut. Vi harutgått från frågeställningar kring specialpedagogens uppdrag och utbildning, slutligen har viundersökt hur den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i särskolan. Ilitteraturgenomgången presenteras först ämnesområdet specialpedagogik. LÄS MER