Sökning: "Anna Amberntsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Amberntsson.

 1. 1. Strategimodell för storhushåll - en anpassning till tjänstelogiken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Katja Johannesson; Anna Amberntsson; [2007]
  Nyckelord :strategi; strategimodeller; konkurrensfördelar; tjänsteverksamhet; service management; tjänsters särdrag; strategi för tjänsteverksamhet; storhushållsföretag; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera välkända strategimodellers applikationsförmåga för de specifika förutsättningar som tjänsteföretag inom storhushåll verkar inom. Metoden som vi valt är kvalitativ och materialet som används tar sin utgångspunkt i sekundärdata i form av offentliga och institutionella källor från kända strategiforskare och branschspecialister. LÄS MER

 2. 2. Vad betyder ledaren? -en studie om ledarskapets påverkan för en servicekultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Katja Johannesson; Anna Amberntsson; Philip Hjelt; [2006]
  Nyckelord :servicekultur; kultur; ledarskap och kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vad betyder ledaren? – en studie om ledarskapets betydelse för en servicekultur Författare: Anna Amberntsson, Philip Hjelt, Katja Johannesson Handledare: Anette Svingstedt, Filippa Säwe Kurs: SMT 302, kandidatuppsats 10 p, Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Problemdiskussion: Ute i arbetslivet är det inte alla ledare inom servicesektorn som handlar såsom de borde för bibehållandet av en bra servicekultur inom organisationen. För att en servicekultur överhuvudtaget ska vara möjlig finns det en rad samverkande processer mellan ledare och personal som kan leda till att en god servicekultur skapas och bibehålls. LÄS MER