Sökning: "Anna Bæcklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bæcklund.

  1. 1. Maximization of the Wehrl Entropy in Finite Dimensions : Maximization of the Wehrl Entropy in Finite Dimensions

    Master-uppsats, KTH/Fysik

    Författare :Anna Bæcklund; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER