Sökning: "Anna Bedrot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bedrot.

  1. 1. Managementtermer i den offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Dahlqvist Thuresson; Lina Cronquist; Anna Bedrot; [2019]
    Nyckelord :Abstraktion; New Public Management; Prioriteringar; Styrning; Yrkesidentitet.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål. Seminarie datum: 5 juni 2019 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet. LÄS MER